תנאי שימוש באתר גו ליידי

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

השימוש באתר ובשירותים כאן מפורטים, תנאי השימוש באתר www.go-lady.co.il  או גו ליידי מהווים הסכמה והצהרה שלך ("השימוש באתר" המוצעים באתר להלן יחד ולחוד) כי עברת על כל התנאים והבעת את הסכמתך לדברים הכתובים. קראת את ("הגולש").

כל מבצע פעולה כלשהי באתר הינו מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להוראותיו. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הגלישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.

כל התוכן שיש באתר הינו עבור מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ מוסמך מכל סוג שהוא או ייעוץ רפואי. במידה וחלה בעיה רפואית מכל סיבה שהיא, יש לפנות לאיש מקצוע מתאים לקבלת מענה הולם. המידע שיש באתר הוא בגדר המלצה בלבד.

אנו לא ניקח אחריות על פציעות ספורט או נזקים פיזיים אחרים או נזקים מסוג אחר שנגרמו לגולשים באתר, הדברים הכתובים הינם בגדר המלצה.

אין אנו מחויבים להשגת תוצאות, אבל יחד עם נעשה הכול למען ההצלחה שלכם בתהליך.

אחריות הגולש ושחרור האתר והחברה מאחריות

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי בשום נסיבות לא תחול על מנהלי האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש בתרגילי הכושר המוצעים באתר, אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר בכל מידע שהושג באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה. עוד נוסיף ונאמר, כי השימוש באתר הוא במטרת לתת לכם פלטפורמה לאימוני כושר, לטיפים בנוגע לירידה במשקל, והרבה תוכן ומידע רלוונטיים לתחום הבריאות והלייפסטייל.

אתר גו ליידי, אומר מראש כי מי שרוכש מאיתנו שירותים של אימוני כושר אישיים, זוגיים או כל שירות אחר שעיקרו בפעילות גופנית כלשהי, הפעילות תבוצע ותלווה על ידי איש מקצוע שלנו. עליכם לתת לנו את כל המידע הרפואי שלכם, על מנת שנדע כיצד להיערך בהתאם וכמובן על מנת שנוכל להתאים עבורכם מאמנ\ת מתאימים. אנו דוגלים בשמירה על כללי בטיחות, וכמובן עובדים לפי סרגל מאמצים מדורג.הלקוח מצהיר שהוא מסיר כל אחריות מכל סוג שהוא ממפעילי האתר, ומאמנות הכושר של גו ליידי לכל נזק או פגיעה שיגרמו לו כתוצאה ישירה או עקיפה של אימון גופני עם מאמנת כושר.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

הגולש יחליט, האם לאפשר או לא לאפשר לאתר לעשות שימוש בפרטיו באופן הדרוש לקבלת השרות המפורסם באתר, כולל קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי מצדדים שלישיים באמצעות הפרטים אותם מסר באתר (אימייל או סמס לטלפון).

אחריות למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים

האתר אינו נושא באחריות לפרסומות הקיימות באתר או להפניות השונות המוצעות לגולשים על ידי צד שלישי, הכול נכתב בגדר המלצה. צד שלישי שיקבל את פרטי הגולש, לא יהיה לו קשר במישרין לאתר גו ליידי.

תכנים שמשתמשים ועורכי תוכן מוסרים לפרסום באתר

באתר שלנו, מתפרסמים תכנים שמקורם בעורכי תוכן של האתר ובמשתמשי האתר. תכנים אלו מתפרסמים באזורים המיועדים לכך. אין אנו נושאים בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולש או עורך התוכן שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה ואין בפרסומם כל .ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם החברה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת מאמני כושר, דיאטנים, רופאים, . פיזיותרפיסטים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת מפעילי האתר לא בדקו, ואינם יכולים לבדוק, את כל התוכן באתר ולכן אינם יכולים להיות אחראיים לכל התוכן באתר, במיוחד בכל הקשור לתכנים המועלים במסגרת אתרי המשנה, הפורומים והקהילה בפייסבוק. בהפעלת האתר, מפעילי האתר אינם טוענים כי הם מקבלים את התוכן באתר או שהם מאמינים כי התוכן מדויק, מועיל ואינו מזיק. האתר עלול להכיל תוכן פוגע, מגונה או מעורר התנגדות. כמו-כן עלול התוכן להיות שגוי או להכיל טעויות סופר. האתר עלול להכיל תוכן הפוגע בפרטיות או בזכויות של כל גוף שלישי. מפעילי האתר לא יהיו .אחראיים לכל פגיעה על-ידי משתמשי האתר.

קניין רוחני

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם הגדול בבעלות מפעילי האתר וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

החברה מתירה למשתמש לבצע הורדת נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע ..האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר או בבעלותו של צד ג' הקשור עימה. שימוש כלשהו בהם אינו מורשה אלא אם כן קיבלתם על כך אישור.

הסכמה מלאה לתנאי השימוש באתר

"הגולש" נותן את הסכמתו לכך שאתר גו ליידי לא יהא אחראית מכל שימוש שנעשה באתר, ומצהיר כי זה נעשה בתחום אחריותו הבלעדית.

הגולש משחרר בזאת את גו ליידי, מאחריות כלשהי שתיגרם לו בגוף, בנפש או כל אפשרות אחרת של נזק, באם הבעיה נגרמה לו בשל הגלישה באתר.

דברו איתיוואטסאפ